• Ankieta DeHeBePa,

  Proszę o zaznaczenie odpowiedzi bądź udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej w oznaczonym miejscu.

  1. Jestem:

  Kobietą                                  Mężczyzną

  a) lekarzem specjalistą ze stażem pracy do 5 lat

  b) lekarzem specjalistą ze stażem pracy 5-15 lat

  c) lekarzem specjalistą ze stażem pracy 15-30 lat

  d) lekarzem specjalistą ze stażem pracy ponad 30 lat

  e) lekarzem specjalizującym się w roku trwania specjalizacji


  2. Pracuję jako anestezjolog w:

  a) Szpitalu o I poziomie referencyjności (OIT %, w Sali Operacyjnej% czasu pracy)

  b) Szpitalu o II poziomie referencyjności (OIT %, w Sali Operacyjnej% czasu pracy)

  c) Szpitalu o III poziomie referencyjności (OIT %, w Sali Operacyjnej% czasu pracy)

  d) Nie znam stopnia referencyjności Szpitala (OIT%, w Sali Operacyjnej% czasu pracy)

  e) Innym (poda? jakim)

  f) Ogólna liczba ?ó?ek w szpitalu w którym pracuj? wynosi


  3. Czy znana jest Pani/Panu Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePa)?

  a) Tak

  b) Tak - częściowo

  c) Nie


  4. Liczba pacjentów, u który występują ciężkie powikłania związane z operacją wynosi rocznie na świecie:

  a) 2 mln

  b) 5 mln

  c) 7 mln


  5. Czy zna Pani/Pan podstawy porozumienia/uzgodnień zawarte w DeHeBaPa?

  a) Tak, za najważniejsze z nich uważam:

  b) Nie

  c) Tak, ale moim zdaniem nie s? one istotne dla bezpieczeństwa pacjentów


  6. Ile podstawowych wymagań dla bezpieczeństwa operowanego pacjenta zawiera DeHeBePa?

  a) 5

  b) 7

  c) 10


  7. Czy w miejscu Pani/Pana pracy istnieją pisemne procedury / protokoły dla:

  a) Kontroli aparatury i leków                                                              Tak     Nie       Nie wiem

  b) Przedoperacyjnej oceny oraz przygotowania pacjenta                Tak      Nie      Nie wiem

  c) Standardowego oznakowania strzykawek                                    Tak      Nie     Nie wiem

  d) Przeprowadzenia trudnej intubacji                                                Tak      Nie     Nie wiem

  e) Leczenia hipertermii złośliwej                                                       Tak      Nie     Nie wiem

  f) Leczenia anafilaksji                                                                        Tak     Nie     Nie wiem

  g) Leczenia toksyczności znieczulenia miejscowego                      Tak     Nie     Nie wiem

  h) Leczenia masywnego krwotoku                                                    Tak     Nie     Nie wiem

  i) Kontroli infekcji                                                                               Tak     Nie     Nie wiem

  j) Opieki pooperacyjnej wraz z uśmierzaniem bólu                          Tak     Nie      Nie wiem

  k) Miesięcznego / rocznego raportu śmiertelności / powikłań          Tak      Nie      Nie wiem

  l) Komunikowania się w sytuacji zdarzenia krytycznego                  Tak        Nie      Nie wiem

  m) Inne (jakie?)


  8. Które z wymienionych w punkcie 7 pisemnych procedur / protokołów są Pani/Pana zdaniem szczególnie ważne dla

  bezpieczeństwa pacjenta poddawanego operacji:

  a) Kontrola aparatury i leków                                                Ważne      Mniej ważne    Nie wiem

  b) Przedoperacyjna ocena oraz przygotowanie pacjenta     Ważne    Mniej ważne     Nie wiem

  c) Oznakowanie strzykawek                                                  Wa?ne     Mniej wa?ne   Nie wiem

  d) Przeprowadzenie trudnej intubacji                                   Wa?ne     Mniej ważne     Nie wiem

  e) Leczenie hipertermii złośliwej                                          Wa?ne     Mniej ważne     Nie wiem

  f) Leczenie anafilaksji                                                           Ważne     Mniej wa?ne     Nie wiem

  g) Leczenie toksyczności znieczulenia miejscowego         Ważne     Mniej ważne     Nie wiem

  h) Leczenie masywnego krwotoku                                       Ważne     Mniej ważne     Nie wiem

  i) Kontrola infekcji                                                                Ważne     Mniej ważne     Nie wiem

  j) Opieka pooperacyjną wraz z uśmierzaniem bólu            Ważne     Mniej wa?ne     Nie wiem

  k) Miesięczne/roczne raporty śmiertelności/powikłań       Wa?ne     Mniej wa?ne     Nie wiem

  l) Komunikowania się w sytuacji zdarzenia krytycznego   Ważne     Mniej ważne     Nie wiem

  m) Inne (jakie?)


  9. Oceń w skali od 1 (najważniejsze) do 5 (najmniej ważne) opublikowane Wytyczne / Standardy anestezjologiczne, których pełne wprowadzenie Pani/Pana zdaniem mog?oby mie? najbardziej istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta w Polsce:

  a) Rozporządzenie MZ z dnia 27 lutego 1998 r.                                     

  b) Standardy European Board of Anaesthesiology z 2007 r.                

  c) Standardy WFSA z 2008 r.                                                                 

  d) Wytyczne PTAiIT z 2008 r.                                                                 

  e) Deklaracja DeHeBePa z 2010 r.                                                       

  f) Inne (jakie?)


  10. Jak ocenia Pani/Pan szanse na pełne wprowadzenie Deklaracji DeHeBePa w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat:

  a) Bez szans na wprowadzenie w ci?gu 10 lat

  b) 10-20%

  c) 40-50%

  d) 70-80%

  e) 90-100%

  f) Wprowadzenie DeHeBePa jest niepotrzebne


  Wszelką korespondencję w sprawie Ankiety DeHeBePa 2011 proszę kierowa? pod adresem:

  Prof. Janusz Andres,

  Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM,

  ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków,

  tel. 602 178 539, fax +48 12 446 69 72,

  e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl lub strona
  www.anest.eu , e-mail: biuro@anest.eu


  Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w projekcie w przyszłości i przesyłanie informacji, proszę o podanie adresu e-mailowego:


  Miejsce na Pani/Pana dobrowolną ocenę Ankiety DeHeBePa 2011: